نان گردوهایی که به زبان محلی خودشان با نام گیته مه ژ گه شناخته میشود و در تنورر های خانگی به دست زنان پخته می شود . پاوه چنان دارای طبیعت بکر وزیباییست که جای جای آن را می‌توان منطقه تفریحی قلمدادد کرد , به شما توصیه میکنم حتما سفری به این شهر زیبا د...جدیدترین نوشته ها