با توجه به موارد مطرح شده مي توان در جهت توسعه زير ساختهاي گردشگري و پايگاههاي توريستي گام برداشت و شرايط را برايي جذب طبيعت گران فراهم نمود.این منطقه به دلیل کوهستانی بودن شبهایی خنک در تابستان وو شبهایی سرد و یخبندان در زمستان را شاهد هستیم.کوههای...جدیدترین نوشته ها