مسجد جامع: تاریخ ساخت مسجد جامع تبریز که در آخر بازار تبریز و ضلع جنوبی صحنن مدرسه طالبیه و مابین مساجد اسماعیل خال اوغلی و آلچاق مچید قرار گرفته است در دوره سلجوقی می باشد. در اثر زلزله چند طاق این مسجد شکست و فرو ریخت و بعداً بوسیله احدخان و پسر او...جدیدترین نوشته ها