عشایر ازطریق دامداری و شترداری کسب درامد می کنند و کمتر به کشاورزی می پردازند. عشایر به زبان فارسی صحبت می کنند و گویش های بلوچي، زابلي، و مکارنى سخن می گویند. استان سیستان و بلوچستان چهارمین استان عشایری کشور می باشد.. بیشتر گردشگران زمانی که سیاه چ...جدیدترین نوشته ها