استانبول از مهم ترین شهرهای موجود در منطقه است. یکی از مهم ترین علت های آن این است که این شهر توانسته است دروازه ی قابل اعتمادی بین دو قاره اروپا و آسیا واقع شود. در حقیقت خود این شهر نیز از دو بخش و ماهیت متفاوت آسیایی و اروپایی تشکیل شده است و این...جدیدترین نوشته ها