استانبول مهمترین و بزرگترین شهر ترکیه است که در بین دیگر شهرهای آن، رتبه نخست تجاری و اقتصادی را کسب کرده است. اگر کارخانجات، ساختمان ها و تمام ارگان ها مربوط به اقتصاد و صنعت کشور را فضای صنعتی در نظر بگیریم، 38 درصد فضای صنعتی کشور در استانبول قرار...جدیدترین نوشته ها