استانبول یک شبه جزیره بسیار بزرگ است که در منطقه استراتژیک و مهمی واقع شده است. از نظر دریایی و زمینی استانبول در منطقه خوبی قرار گرفته و سبب شده از منظر تجاری مورد توجه بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی قرار بگیرد. در حقیقت مهم ترین دروازه زمینی تج...جدیدترین نوشته ها