دانستنی های کلی درباره مجارستان : درباره مجارستان : مجارستان در اروپای مرکزی قرار گرفته است شهر بوادپست پایتخت مجارستان است.زبان گفتاری این کشور مجاری و حدودا نه میلیون جمعیت دارد مساحت تقریبی محارستان نود و سه هزار کیلومتر است و واحد...جدیدترین نوشته ها