معرفی کشور روسیه-کشور روسیه از دو بخش آسیایی و اروپایی تشکیل شده است که مساحت کلی کشور روسیه 17.075.400 کیلومتر مربع است که به لحاظ دارا بودن این وسعت عظیم به عنوان بزرگترین کشور جهان بشمار میرود .جدیدترین نوشته ها