قدمت اصفهان به بلندای سرزمین آریایی ایران می رسد. این شهر در حاشیه زاینده رود به حیات خود ادامه می دهد و از آبادترین شهرهای قدیمی کشور است. بسیاری از افراد اعتقاد دارند اصفهان از شهرهایی است که حتی قبل از دوره هخامنشیان آباد بوده است. در بسیاری از ام...جدیدترین نوشته ها