غذاهای ارمنستانی بسیار به غذاهای ایرانی نزدیک است و حتی یکسری از غذاهای مشترک نیز با هم داریم. اکثر کسانی که در تور ارمنستان شرکت می کنند، نگرانی ای در مورد غذاهای ارمنستانی نداشته و ندارند، چرا که می دانند فرهنگ غذایی این دو کشور تا حدودی با هم سنخی...جدیدترین نوشته ها