جوراب بافی: جوراب بافی در روستاهای شمال استان سمنان رواج دارد و هنوز نیز از کیفیت و زیبایی گذشته برخوردار است. گلیم بافی: گلیم بافی یکی از صنایع دستی سمنان و از هنرهای اصیل این استان است. برای بافت گلیم از نخ پنبه ای و پشمی رنگارنگ استفاده می شود. د...جدیدترین نوشته ها