این پدیده موجب شده تا زمین ها در دشت هاي میان کوهی و همچنین دشت هاي حاشیه اي غربی کوهستانی زاگرس بسیار حاصلخیز باشد. حاصلخیزي خاك و منابع آب زیرزمینی فراوان در استان موجبات آبادانی و استقرار جذب جمعیت از ادوار باستان تا کنون را فراهم ساخته است. که ای...


منطقه كوهستاني و جنگلي گوشه و دادآباد ، رودخانه چمشك سراب هاي ونائي ،كرتول ، زارم و سفيد ، ارتفاعات گرين و روستاي هدف گردشگري ونائي توليدات باغي و دامي ، منطقه ييلاقي گلدشت ، پارك تفرجي فدك و پارك جنگلي شهيد بهشتي و نیز در شهر کوهدشت كوهدشت ، درب گنب...جدیدترین نوشته ها