استانبول از ارزشمند ترین منابع باستانی ترکیه و حتی منطقه می باشد. تمرکز عمارت ها و بناهای باشکوه تاریخی فراوان در این شهر نشان از این دارد که این شهر در گذشته بسیار مورد توجه پادشاهان قرار داشته است. کاخ های سلطنتی با قدمت زیادی که شاهد قدرت نمایی ام...جدیدترین نوشته ها