در دوران محمدرضا شاه پهلوی از این قلعه برای پادگان ژاندارمری استفاده می شده است. زمانی به عنوان مدرسه نیز کاربرد داشته است. در اوایل انقلاب این قلعه متروکه می شود. متاسفانه در سال ۱۳۶۱ هجری شمسی حدود ۹۸ درصد معماری های فضای داخلی با بولدوزر مورد ت...جدیدترین نوشته ها