بنای اصلی قلعه یا کاخ تزئینات ساده ای  با استفاده از مصالح موجود و در دسترس آن زمان ایجاد شده است. تزئینات خشتی چلیپا شکل نمای خارجی با تزئینات بصورت نیم ستونهای گلی در نمای خارجی ایوانهای شمالی و جنوبی قلعه این قلعه را ساده اما زیبا نمایان می کند.جدیدترین نوشته ها