قلعه مهرستان ، قلعه ای با قدمت 400 ساله و بیش تر می باشد. از نظر موقعیت قلعه مهرستان در حاشیه شهر زابلی قرار دارد. مساحت قلعه مهرستان در حدود ۱۰۰۰متر می باشد.جدیدترین نوشته ها