این شهر در گذشته بسیار دور با نام بیزانتیوم شناخته می شده است بعدها با اشغال بیزانتیوم توسط رومیان با نام قسطنطنیه مشهور گشت. پس از تسلط روم بر این سرزمین و رشد و پیشرفت شهر مهاجرت ها به استانبول افزایش یافت و بسیاری از اروپایی ها این شهر را محل زندگ...جدیدترین نوشته ها