زبان سمنانی از همه قدیمی تروتا کنون نیز اصالت خود را حفظ کرده است.این زبان یکی از غنیترین زبانها و لهجه های محلی ایران است و طبق تحقیقاتی زبان سمنانی نزدیکی بسیاری به زبان پهلوی دارد. زبان و لهجه رایج بین گرمساری ها لهجه رازی است که برخی مردم اطراف ت...جدیدترین نوشته ها