زندگی مردم بلوچ آمیزه ای از آیین ها و عقاید دیرینه ای می باشد که ریشه ای کهن دارند.فرهنک مردم بلوچ به علت شرایط خاص محیطی و موقعیت خاص بسیار ویژه و خاص می باشد.در نقش ونگار های رنگین آن هنر زنان و دختران بلوچ به چشم می خورد .این صنایع هنری در کشور رت...جدیدترین نوشته ها