غذاهای محلی در جای جای ایران با توجه به ذائقه مردم هر استان، متفاوت بوده و هر استان برای خود غذاهای محلی مخصوصی دارد که مختص مردم آن منطقه است. امروزه با رشد سیر و سفر ها و مسافرت های زیادی که مردم کشورمان به نقاط مختلف ایران انجام می دهند و به خصوص...جدیدترین نوشته ها