عسل فریدون‌شهر عسل فریدون‌شهر به‌دلیل وجود گونه‌های گیاهان دارویی و عدم استفاده از کود و سم درر پرورش آنها یکی از مرغوب‌ترین عسل‌ها در کشور است. عسل گون زرد، عسل زول و عسل قنقال از گونه‌های متنوع عسل این شهر هستند.جدیدترین نوشته ها