غار شاه شکر این غار در 30 کیلومتر جاده شهرضا سمیرم است. این غار بسیار کوچک است و درر دهانهه آن زنجیری به طول ۵۰۰ متر به یک سنگ بسته شده است و برای داخل شدن می‌توان از آن استفاده کنید. محوطه این غار برای افراد منطقه مکانی مقدس محسوب می‌شود. غار شاه ق...جدیدترین نوشته ها