کلامه: روستای کلامه در دهستان خرقان بخش بسطام قرار دارد. نمد مال: روستای نمد مال روستایی در دهستان خرقان بخش بسطام است. گرجی: روستای گرجی در دهستان خرقان بخش بسطام قرار دارد. ده خیر: روستای ده خیر روستایی در دهستان خرقان در بخش بسطام استجدیدترین نوشته ها