فصل تابستان شروع شده و در سراسر دنیا،این فصل، یکی از پرگردشگر ترین فصل های سال به شمار میرود که مردم زیادی از نقاط مختلف به نقاط دیگر سفر میکنند تا سفر تابستانی خوبی داشته باشند.با توجه به بعد مسافت و مسائل دیگر، مردم برای سفر خود وسیله نقلیه ی متفاو...جدیدترین نوشته ها