دیگر بخشهای این خانه بواسطه سالن به یکدیگر متصل شدهاند. این ساختمان با پنجرههای چوبی حکاکی شده، شیشه های رنگارنگ، آثار آجری و نقاشی ها آراسته شده است. اتاق اصلی شاهنشین این خانه جذابترین اتاق آن است. خانه حیدر زاده بازسازی شد و الان به عنوان مرکز اطل...


کندوان: کندوان یکی از سه روستای صخرهای جهان است که این موجب جذابیت بینظیر آن شدهاست. معماری روستای کندوان و جاری بودن زندگی مردم در قالب بافت قدیمی آن یک استثنا در دنیا به حساب میآید. چرا که دیگر در ترکیه و آمریکا کسی در کاپادوکیه و داکوتا زندگی نمیک...جدیدترین نوشته ها