. اندازه فعلی استخر در مرمت سالهای 0842 بعلت احداث فضای گلکاری در حاشیه آن قدری کوچکتر شده است. کف استخر روی زمین طبیعی قرار داشته و از هیچ مصالحی برای پوشاندن آن استفاده نشده است، عمق استخر از سه متر در گوشۀ شرقی تا نه متر در کنار دهنه متفاوت است....جدیدترین نوشته ها