تاسیسات مختلف از جمله پنج آسیاب، کوره، انبارهای کوچک برای نگهداری مواد اولیه، وسایل و ابزار کار مانند سنگ ساب، سنگ آسیاب، ابزار سایش و غیره در این شهر تاریخی یافت شده است.شهر های تاریخی سیستان و بلوچستان اشیاء پیدا شده در این شهر نشان می دهد سطح اقت...جدیدترین نوشته ها