در این تاالر، فرشها و قالیهایی با قدمت 001 سال به نمایش گذاشته شدهاند. 05 تخته فرش موجود در این مجموعه مربوط به فرشهایی است که از زمان تاسیس عمارت شهرداری تبریز تا سال 0851 به دستور ارفعالملک جلیلی بافته شده و به اتمام رسیدهاست. موقعیت این بنا در خیا...


. گفته میشود برای نگهداری این نسخه منحصر به فرد تمام شرایط الزم از جمله دوربین مدار بسته و حفاظت الکترومغناطیسی فراهم شده و درجه حرارت و رطوبت نسبی متناسب با نسخ خطی نیز در نظر گرفته شده است. »وقفنامه ربع رشیدی« خرداد سال 0834در حافظه جهانی به ثبت رس...


آن در این سال ها صورت گرفته است. با تمام این ها اگر یک جهانگرد اروپایی بخواهد به شرق مسافرت نماید از اروپا تا تهران بازار سر پوشیدهای به بزرگی و عظمت بازار تبریز مشاهده نخواهد نمود. از جهانگردان بنامی که بازار را در اعصار و قرون مختلف دیده و توصیف نم...


مقدمات اجرای فاز دوم این طرح نیز در سال جاری فراهم خواهد شد. تبریز زمانی دارای باغات و مزارع فرح انگیز و پرآوازه ای بود به همراه قنات ها و چشمه های متعدد که امروزه تمامی آن همه باغات و مزارع از میان رفته یا در حکم ازمیان رفتن است و گستره شهر پیرامون...جدیدترین نوشته ها