استانبول از مهمترین مراکز گردشگری ترکیه است و در نقطه مهم استراتژیکی قرار گرفته است. بیشتر جذابیت های گردشگری این شهر در اطراف منطقه سلطان احمد قرار گرفته اند که شامل آثار باستانی، مساجد، کاخ ها، پارک های آبی، موزه ها و ... می شوند. غذاهای محلی ترکیه...جدیدترین نوشته ها