جنگل اولنگ: جنگل اولنگ که در شمال شاهرود و امتداد جنگل های ابر و قطری واقع است از دیگر دیدنیهای استان سمنان می باشد. بعلت اقلیم مرطوب و خنک بازدید از این منطقه در فصلهای بهار، تابستان و پاییز مقدور است. از گیاهان درختی اولنگ میتوان بلوط، ممرز، افرا،...


برخی نام قدیم سمنان را سمینا می دانند.در برخی کتب تاریخی بنای شهرستان را به تهمورث نسبت می دهند. گفته می شود که تهمورث به سمت خراسان در حال حرکتت بوده است. در میان راه از سمنان کنونی که آن زمان جلگه ای وسیع و زیبا بوده می گذرد. به دستور تهمورث شهری ب...جدیدترین نوشته ها