و یک برج با مناره روی آن قرار گرفته است و یک مناره به ارتفاع 6/5  متر باقی مانده است. در این قلعه بی نظیر در گوشه های حیاط  آثاری از آب انبارها دیده می شود که از سنگ و ساروج و گچ ساخته شده اند مصالح به کار رفته در ساخت دژ، آجر، سنگ و گچ هستند و آثا...جدیدترین نوشته ها