کاروانسرای شاه سلیمانی آهوان: این کاروانسرا در زمان شاه سلیمان صفوی و برای استراحت زائرینی که از سمنان به خراسان می رفتند، ساخته شد. کاروانسرای شاه سلیمانی چهار ایوانی بوده و در اطراف حیاط مستطیل شکل آن بیست و چهار اتاق قرار گرفته است. این کاروانسرا...


چون فتحعلی شاه قاجار در مولود خانه دامغان به دنیا آمد پس از رسیدن به سلطنت، علاقه ی زیادی به محل تولد خود پیدا کرد و چندین دفعه به دامغان سفر نمود. در سفری که برای جلوگیری از پیشروی نادر میرزا در مشهد به خراسان می رفت در چشمه علی توقف کرد و دستور ساخ...جدیدترین نوشته ها