چشمه های آب گرم سرخه: چشمه های آب معدنی سرخه شامل 5 چشمه می شود. نام یکی از چشمه های آب گرم سرخه تلخ آب است که در شمال شرقی این شهر قرار دارد و خود شامل دو چشمه به نامهای چشمه و تنور سیاه می باشد. آب چشمه های تلخ آب بعلت فراوانی گوگرد بسیار تلخ و غیر...جدیدترین نوشته ها