خیلی از مردم ، فکر میکنند سفر رفتن با کودکان مشقت بار است و وقتی بچه دار میشوند، تا مدت ها به بهانه کودکشان، دور سفر را خط میکشند . این در حالی است که حتی میتوان با وجود کودکان هم سفری لذت بخش داشت و خاطراتی خوب را تجربه کرد. اگر چه سفر کردن با کودکا...جدیدترین نوشته ها