اتاق های کاروانسرا ها دور تا دور حیاط ، بر روی یک سکو و بیشتر بدون درب و پنجره ساخته می شدند. شاه نشین ها اتاقهای مجللی برای اقامت بزرگان بودند. موقعیت شاه نشین به گونه ای بوده که می توانستند تمام کاروانسرا را زیر نظر داشته باشند.در پشت اتاقها اصطبل...جدیدترین نوشته ها