یکی دیگر از این الوندها هم کوه الوند گلپایگان و از کوه‌های اصفهان است. این کوه درر شمال غربی گلپایگان از شمال غربی به جنوب شرقی امتداد یافته است که ۵۵ کیلومتر عرض و ۱۵ کیلومتر طول دارد. ارتفاع بلندترین قله آن نیز ۳۱۱0 متر است که با نام کلنگ سیاه معرو...جدیدترین نوشته ها