. البته بیشتر مناطق کویری دارای چنین آب و هوایی هستند. در مورد وجه تسمیه آران و بیدگل باید بگوییم که کلمه آران به معنی جایگاه مقدس و مکانن گرمسیر است. کلمه بیدگل تغییریافته ویگل شهری باستانی در کنار شهر قدیمی هراسکان است. قرار گرفتن این شهر در بین شه...جدیدترین نوشته ها