تا به حال افسانه های ریگ جن را شنیده اید؟ افسانه های ریگ جن بسیار هستند و شاید بتوانیم فیلم های ترسناک خوبی از آن ها بسازیم. گرمای زمین، تپه های ماسه ای با اشکال حیرت آور، گودال های آب مملو از نمک و رس های پف کرده، همه و همه باعث شده اند تا ریگ جن آن...


هیچ چیز بهتر از این نمی شود که وقتی خسته اید و حوصله هیچ کاری را ندارید، خودتان را به یک طبیعت بکر بسپارید و به کویر بروید تا با آرامش کویر، به آرامش برسید. وقتی که کفش هایتان را در می آورید و روی شن های داغ کویری راه می روید، متوجه می شوید که دیگر خ...جدیدترین نوشته ها