مقبره بایزید بسطامی قبری ساده در شهر بسطام و در 6 کیلومتری شاهرود و در مجموعه تاریخی بسطام قرار دارد. مجموعه تاریخی بسطام شامل خانقاه بایزید بسطامی، مسجدی از دوره قاجار، منار، مسجد بایزید بسطامی(متعلق به دوره ایلخانی)، مسجد جامع بسطام، برج کاشانه(برخ...


کلامه: روستای کلامه در دهستان خرقان بخش بسطام قرار دارد. نمد مال: روستای نمد مال روستایی در دهستان خرقان بخش بسطام است. گرجی: روستای گرجی در دهستان خرقان بخش بسطام قرار دارد. ده خیر: روستای ده خیر روستایی در دهستان خرقان در بخش بسطام استجدیدترین نوشته ها