با شروع فصل بهار مردان و زنان به صحرا رفته و گیاهان و علف های بسیار گوناگونی را جمع آوری می کنند و با آن خورشت ها و برای دسر به عنوان علف ماست میل می کنند. شنگه گیاهی است که از دل دشت ها برآمده و با ان علف ماست درست می کنند. همچمین ریواس برای عصرانه...جدیدترین نوشته ها