ترکیه از لحاظ تاریخ تقریبا کشوری ریشه دار به حساب می آید. این کشور درواقع پلی است بین اروپا و آسیا که با سفر به آن حتما ساختار مدرن و باستانی این کشور را خواهید دید. اگر به دنبالمناظری دیدنی دراین کشور هستید تا از سفر خود بیش ترین لذت را ببرید، با تو...جدیدترین نوشته ها