تفلیس به عنوان بزرگ ترین شهر و پایتخت کشور گرجستان به حساب می آید و جمعیتی بالغ بر 2 میلیون نفر در آن زندگی می کنند. موقعیت جغرافیایی شهر تفلیس مهم است. به گونه ای که این شهر دو قاره آسیا و اروپا را به یکدیگر متصل کرده و مسیری مهم برای انرژی جهان و پ...جدیدترین نوشته ها