بیشتر آثار تاریخی ، باستانی و جاذبه ای گردشگری گرمسار ، خرابه هایی از قلعه های دوران هخامنشی، اشکانی و ساسانی هستند که امروز به شکل تپه های بزرگ درآمده اند.جدیدترین نوشته ها