آودیک استپانوس شخصی است که هزینه تزئینات، نقاشی‌ها و تذهیب‌های کلیسا را تقبل کرده است. هوانس مرکوز، کشیش استپانوس و استاد میناس که هر سه استادان ارمنی بودند کار نقاشی دیواری  این کلیسا را برعهده گرفتند. خواجه اودیک نیز در نقاشی دیوارها نقش مهمی داشته...جدیدترین نوشته ها