منطقه حفاظت شده محدوده ای از منابع طبیعی شامل جنگل و مرتع است که به علت حفظ گونه های جانوری و گیاهی مورد حفاظت قرار می گیرد. این مناطق به 4 دسته ی 1- پارک ملی 2- ذخیره گاه طبیعی محدود 3- ذخیره گاه گونه های گیاهی و جانوری 4- ذخیره گاه با ممنوعیت شکار...جدیدترین نوشته ها