استانبول بزرگترین شهر ترکیه است که در مجاورت تنگه بسفر و دریای مرمره قرار گرفته است. در واقع دو قاره آسیا و اروپا به واسطه این تنگه از یکدیگر جدا میشوند و استانبول تنها شهری است که در میان این دو قاره واقع شده است. این شهر مرکز فرهنگی و اقتصادی ترکیه...جدیدترین نوشته ها