از جمله دشتهاي لرستان ،دشتهاي كوهدشت ،الشتر ،طرهان ،دورود ،رومشكان و... راا مي توان نام برد كه از گذشته هاي دور محل استقرار جمعيت و تمدنهاي مختلف پيش ازز اسلام بوده اند و هر كدام از اين دشتها گذشته از موقعيت طبيعي و جذب جمعيت جايگاهه ارزشمند  تاريخي...جدیدترین نوشته ها