جنگل اولنگ: جنگل اولنگ که در شمال شاهرود و امتداد جنگل های ابر و قطری واقع است از دیگر دیدنیهای استان سمنان می باشد. بعلت اقلیم مرطوب و خنک بازدید از این منطقه در فصلهای بهار، تابستان و پاییز مقدور است. از گیاهان درختی اولنگ میتوان بلوط، ممرز، افرا،...جدیدترین نوشته ها