کشور کره از دو قسمت شمالی و جنوبی تشکیل شده است که هر کدام کشوری مستقل می باشد اما در زمان جنگ جهانی دوم آمریکا و شوروی بر منطقه شمالی و جنوبی کره مسلط شده و جنگ بین این دو کشور را از سال 1950 با حمله کره شمالی به جنوبی آغاز شده و تا به حال هیچ قرارد...جدیدترین نوشته ها